دستگاه پرس پنوماتیک

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های پرس دستگاه پرس پنوماتیک

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های پرسدستگاه پرس پنوماتیک هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (37 شرکت) سازنده دستگاه پرس پنوماتیک ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jia Xing Jing Yong Duann Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jia Xing Jing Yong Duann Machinery
Jia Xing Jing Yong Duann Machinery تایوان-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Basant Group دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Basant Group
Basant Group هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Anhui Nan Xia Machinery دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Anhui Nan Xia Machinery
Anhui Nan Xia Machinery چین-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-TOX دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-TOX
TOX آلمان-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Air-Hydraulics دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Air-Hydraulics
Air-Hydraulics آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Sonitek دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Sonitek
Sonitek آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Dwarka Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Dwarka Machine Tools
Dwarka Machine Tools هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-EMG Presses دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-EMG Presses
EMG Presses فرانسه-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Gotey Automation دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Gotey Automation
Gotey Automation هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-GPA Italiana دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-GPA Italiana
GPA Italiana ایتالیا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Nanjing Harsle Machine Tool دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Nanjing Harsle Machine Tool
Nanjing Harsle Machine Tool چین-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Janesville Tool دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Janesville Tool
Janesville Tool آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-AIM-Joraco دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-AIM-Joraco
AIM-Joraco آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Krrass دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Krrass
Krrass چین-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Mader Pressen دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Mader Pressen
Mader Pressen آلمان-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Shree Gajanan Engineers دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Shree Gajanan Engineers
Shree Gajanan Engineers هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Tool Tech Technology دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Tool Tech Technology
Tool Tech Technology هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Toman Thermo Sonics دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Toman Thermo Sonics
Toman Thermo Sonics آلمان-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vishwakala Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vishwakala Machine Tools
Vishwakala Machine Tools هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vortool Manufacturing دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vortool Manufacturing
Vortool Manufacturing کانادا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-worldshm دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-worldshm
worldshm چین-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-National Pneumatic Systems دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-National Pneumatic Systems
National Pneumatic Systems هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jay Shakti Machine Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jay Shakti Machine Tools
Jay Shakti Machine Tools هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jayshree Machine Tools PVT دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Jayshree Machine Tools PVT
Jayshree Machine Tools PVT هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Krishna Machinery Tools دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Krishna Machinery Tools
Krishna Machinery Tools هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Royal Presses دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Royal Presses
Royal Presses هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Tool Tech دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Tool Tech
Tool Tech هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vivek دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vivek
Vivek هند-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vulmac دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Vulmac
Vulmac چین-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-BalTec Corporation دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-BalTec Corporation
BalTec Corporation آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Giroud دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Giroud
Giroud سوئیس-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Automator دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Automator
Automator ایتالیا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Durable Technologies دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Durable Technologies
Durable Technologies آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Rivit Srl دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Rivit Srl
Rivit Srl ایتالیا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-AGME دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-AGME
AGME اسپانیا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Schmidt Presses دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-Schmidt Presses
Schmidt Presses آمریکا-flag

دستگاه پرس پنوماتیک

دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-SOMAUT دستگاه های پرس-دستگاه پرس پنوماتیک-SOMAUT
SOMAUT ایتالیا-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه های پرس پنوماتیک

واژه پنوماتیک (Pneumatic) در زبان لاتین به معنی هوا یا نفس می باشد و به پرس هایی که از هوای فشرده برای عمل پرسکاری خود استفاده می کنند پرس های پنوماتیک می گویند.
نحوه عمل سیستم پنوماتیک اینگونه است که ابتدا هوای محیط توسط یک پمپی به نام کمپرسور هوا درون یک محفظه ای فشرده سازی می شود. سپس از این هوای فشرده که اکنون انرژی زیادی در خود دارد برای اعمال ضربه (Stroke)استفاده می شود.
از مهمترین ویژگی های یک سیستم پنوماتیک کم هزینه و کم خطر بودن آن است. از این رو صنعت گران را ترغیب کرده که از این سیستم بر روی دستگا های پرس خود استفاده کنند.

سیستم های پنوماتیک را همچنین می توان بر روی دستگاه های پرس ضربه ای نصب کرد تا بجای کلاچ گرفتن , اپراتور با یک پدال ساده ضربه زدن را بصورت راحتی انجام دهد. از این رو سیستم پنوماتیک را می توان در سه حالت ضربه زدن تنظیم کرد.

 1. روش رگباری
 2. در این روش بدون مکث دستگاه بصورت پی در پی شروع به ضربه زدن می کند و وابسته به نوع سیستم پنوماتیک می تواند از 40 تا 70 ضربه در دقیقه به قطعه کار بزند.

 3. روش دستی
 4. در این روش دستگاه با توجه به تعداد دستوری که اپراتور به دستگاه می دهد (مثلا 17 ضربه در دقیقه) , ضربه می زند.

 5. روش پدالی
 6. در این روش دستگاه بصورت تک ضربه ای و هنگام نیاز ضربه را وارد می کند.


سیستم های پنوماتیک همچنین در طراحی پرس هایی که بصورت مستقیم (همانند پرس های هیدرولیک) و نه ضربه ای , به قطعه کار فشار وارد می کنند نیز استفاده می شود. نکته ای که مهم است این است که این پرس ها قدرت اعمال فشار بالا همانند پرس های هیدرولیک را ندارند.

سیستم های پنوماتیکی به توجه به اینکه علاوه بر دستگاه های پرس برای اهداف دیگر نیز تولید می شوند آنهارا می توان به انواع زیر دسته بندی کرد:

 1. سیستم پنوماتیکی قلمی
 2. سیستم پنوماتیکی پرسی
 3. سیستم پنوماتیکی تلسکوپی
 4. سیستم پنوماتیکی دوطرفه
 5. سیستم پنوماتیکی کامپکت
 6. سیستم پنوماتیکی روتاری
 7. سیستم پنوماتیکی مگنتی

از آنجایی که دستگاه های پرسی که با سیستم پنوماتیکی کار می کنند بسیار تمیز تر از دستگاه های پرس هیدرولیک می باشند , از آنها در فرآیند هایی که نیاز به تمیزی می باشد (مثل پرسکاری در قطعه کاری که مراحل فیشینگ را پشت سر گذاشته) استفاده می کنند.
تعمیر و نگهداری پرس های پنوماتیکی بسیار کم خطر است زیرا در دستگاه های پرس قابل مقایسه مثل هیدرولیکی یا مکانیکی خطراتی چون خطر جانی , برق گرفتگی , انفجار مایع هیدرولیک و ... وجود دارد که این مخاطرات در پرس های پنوماتیکی نمی باشد.

مزایای استفاده از سیستم پنوماتیک بر روی پرس

 1. چون این سیستم از هوا برای تولید نیرو استفاده میکنند , هوا به اندازه کافی در اطراف ما وجود دارد.
 2. هوای فشرده ایمن بی خطر و غیر قابل اشتعال است.
 3. هوای فشرده پاک و تمیز می باشد و این دستگاه دوستدار محیط زیست است.
 4. قطعات ساختمانی سیستم های پنوماتیکی ساده و تعمیر آنها نیز ساده می باشد.
 5. تغییرات محیط اطراف این دستگاه ها مثل دما , رطوبت و ... اثر کمی در کارکرد این سیستم ها دارند.
 6. نیروی تولیدی در سیستم های پنوماتیک قابل تنظیم و کم و زیاد شدن است.
 7. طراحی این سیستم ها ساده بوده و در این حال دقت کنترل بالایی دارند.
 8. سیستم های پنوماتیک بسیار انعطاف پذیر می باشند.
 9. این سیستم ها چون از هوای فشرده استفاده می کنند راندمان بالایی دارند.

معایب سیستم های پنوماتیکی

 1. چون معمولا کمپرسور ها از هوای محیط استفاده میکنند , این هوا مقداری رطوبت و مواد آئروسل داشته که وارد سیستم شده و سبب برخی خرابی ها می گردد. از این رو توصیه می شود که جهت تولید هوای فشرده از فیلتر های مناسب در کمپرسور ها استفاده شود.
 2. هزینه فشرده سازی هوا با توجه به افزایش فشار بصورت تصاعدی بالا می رود. از این رو نیروی تولیدی در سیستم های پنوماتیکی تا حد معینی توجیه اقتصادی دارد و اگر شما به نیروی بیشتری نیاز داشته باشید بهتر است که از سیستم های هیدرولیکی استفاده کنید.
 3. هوای خارج شده در هنگام تخلیه دستگاه صدای آزار دهنده ای دارد. از این رو توصیه می شود که از صدا خفه کن استفاده شود.
 4. یکی از اصلی ترین معایب سیستم های پنوماتیکی این است که چون این سیستم ها از سیلندر برای فشرده سازی و اعمال نیرو استفاده میکنند, امکان ایجاد سرعت ثابت و یک نواخت وجود ندارد.

از پرس های پنوماتیکی معمولا برای خط تولید هایی که نیرو نسبتا پایین ولی سرعت حرکتی بالا مورد نیاز است استفاده می شود.
در سیستم های پنوماتیکی نسبت به سیستم های هیدرولیکی قطعات محرک کمتری وجود دارد و می توان در هر نقطه به حرکت های خطی و یا دورانی با قدرت بالا و کنترل مناسب دست یافت. علت آن این است که در سیستم های پنوماتیکی بر عکس مکانیکی (که انتقال قدرت توسط اجزایی چون بادامک , چرخ دنده , گاردان, اهرم , کلاچ و .. ) انتقال قدرت توسط یک جریان سیال و پرفشار در خطوط انتقال صورت می گیرد که به شدت قابل کنترل است.
دستگاه های پرس پنوماتیک را می توان با استفاده از شیر های اطمینان و سوئیچ های فشاری و حرارتی یک سیستم مقاوم در برابر بار های ناگهانی , حرارت یا فشار بیش از حد ساخت که نشان از ایمنی بالای این دستگاه ها دارد.
چون در سیستم پنوماتیکی هوا فشرده می گردد , دمای آن به شدت بالا می رود که میتواند به قطعات آسیب برساند. از این رو این هوای فشرده قبل از هدایت به خطوط انتقال قدرت باید خنک شود. چون هوای فشرده حاوی بخار آب است , پدیده میعان رخ می دهد که آن نیز باعث آسیب می گردد. بنابراین در فرآیند خنک سازی باید از یک واحد بهینه سازی برای خشک کردن هوای پر فشار استفاده کرد.
بزرگترین مزیت دستگاه پرس پنوماتیکی سرعت عمل آنها می باشد. حرکت آنها تقریبا 10 برابر حرکت پرس هیدرولیکی است. آنها هر موقع که اپراتور شیرهای تخلیه هوا را باز کند متوقف می شود, پس کنترل دقیقی بر روی آنها انجام می شود. پرس های پنوماتیکی به شدت انطباق پذیرند و می توان در هر موقعیتی که اپراتور به آنها نیاز داشته باشد حتی در حالت خوابیده , در کارخانه نصب شود.
استفاده از پرس های پنوماتیکی بسیار آسان است . کنترل آنها به روش های سنتی پرس ها شبیه است.
لوله های هوا در یک پرس پنوماتیک حداقل می توان بدون تعویض تا 5 سال دوام داشته باشد و این باعث می شود پرس های پنوماتیک با دوام و قابل اعتماد باشند.

اجزای تشکیل دهنده سیستم های پنوماتیکی :

 1. کمپرسور
 2. خنک کننده
 3. خشک کننده
 4. مخزن ذخیره هوای فشرده
 5. شیر های کنترل
 6. عملگر ها

شیر ها عناصر اصلی یک سیستم پنوماتیکی می باشند که 3 وظیقه اصلی را بر عهده دارد:

 1. سد کردن
 2. راه دادن
 3. تغییر مسیر جریان هوا

مقایسه ای بین دستگاه های پرس پنوماتیکی و هیدرولیکی:

 1. در سیستمهای پنوماتیک از سیال تراکم پذیر مثل هوا و در سیستمهای هیدرولیک از سیال تراکم ناپذیر مثل روغن استفاده می کنند.
 2. در سیستمهای هیدرولیک روغن علاوه بر انتقال قدرت وظیفه روغن کاری قطعات داخلی سیستم را نیز بر عهده دارد ولی در نیوماتیک علاوه بر روغن کاری قطعات، باید رطوبت موجود در هوا را نیز از بین برد ولی در هر دو سیستم سیال باید عاری از هر گونه گرد و غبار و نا خالصی باشد.
 3. فشار در سیستمهای هیدرولیکی بمراتب بیشتر از فشار در سیستمهای نیوماتیکی می باشد ، حتی در مواقع خاص به ۱۰۰۰ مگا پاسکال هم میرسد ، در نتیجه قطعات سیستمهای هیدرولیکی باید از مقاومت بیشتری برخوردار باشند.
 4. در سرعت های پایین دقت محرک های نیوماتیکی بسیار نامطلوب است در صورتی که دقت محرک های هیدرولیکی در هر سرعتی رضایت بخش است .
 5. در سیستمهای نیوماتیکی با سیال هوا نیاز به لوله های بازگشتی و مخزن نگهداری هوا نمی باشد.
 6. سیستمهای نیوماتیک از بازده کمتری نسبت به سیستمهای هیدرولیکی برخوردارند.

نکات مهمی که در هنگام خرید دستگاه های پرس پنوماتیک باید به آنها توجه کرد:

 1. اگر نیاز به سرعت بالایی در خط تولید خود دارید این دستگاه ها گزینه های بسیار مناسبی برای شما هستند.
 2. دستگاه های پرس پنوماتیکی بسیار تمیز و به دور از هر گونه آلودگی می باشند. از این رو اگر در تولید قطعه کار خود پاکیزگی ملاک است , از این دستگاه ها استفاده کنید.
 3. پرس های پنوماتیک فضای کمی را اشغال می کنند و از این رو برای محیط های کوچک مناسب هستند.
 4. در هنگام خرید دستگاه های پرس پنوماتیک حتما کمپرسور متناسب با نیاز خود را خریداری کنید.
 5. از انجایی که معمولا در پرس های پنوماتیک از سیلندر پنوماتیک برای ایجاد نیروی خطی یا دورانی استفاده می شود , این سیلندر ها انواعی دارند که باید به آنها دقت شود و شامل:
 6. سیلندر های یک سو کننده
  سیلندر های دوسر کار دوکاره
  سیلندر های یک سر کار صفحه ای
  سیلندر های پرده ای یا دیافراگمی
  سیلندر های دوسر کار دوسره
  سیلندر های دوبل
  سیلندر های ترکیبی
  سیلندر های کوبه ای
  سیلندر های دوران ساز
  سیلندر های پالستکی

 7. درهنگام خرید دستگاه پرس پنوماتیک به رگولاتور پنوماتیک توجه کنید. این جزء وظیفه حفظ فشار خط هوای فشرده را دارد. رگولاتورها بر اساس رنج , کاربرد و جنس بدنه آنها با هم تفاوت دارند. رگولاتور ها از نظر ساختمانی به انواعی تقسیم می شوند که شامل:
 8. رگولاتور پنوماتیک فنری (Spring loading)
  رگولاتور پایلوت (Pilot)

 9. بر خلاف دستگاه های پرس هیدرولیکی , این دستگاه ها نیاز به یک سیستم روغن زنی دارند. شما می توانید از روغن زن های دستی و یا اتوماتیک استفاده کنید.
 10. در هنگام خرید دستگاه های پرس پنوماتیکی حتما از شرکت سازنده بخواهید از اتصالات و شیلنگ های با کیفیت استفاده کند. چرا که کوچک ترین نشتی در این اجزاء بسیار راندمان دستگاه را کاهش می دهد.
 11. در هنگام خرید دستگاه حتما به شیر پنوماتیکی آن دقت کنید. این شیر ها در انوع دستی و اتوماتیکی وجود دارند. شیر های اتوماتیکی خود شامل :
 12. شیر پنوماتیکی کنترل جهت
  شیر پنوماتیکی توزیع کننده پیلوت دار
  شیر پنوماتیکی کنترل فشار
  شیر پروپشتال پنوماتیک
  شیر پنوماتیک مدل متعادل کننده

 13. مهمترین برند های شیر های پنوماتیکی شامل Festo , Metalwork , Asco , Rexroth , Airtac , Nergren و ... می باشند.
 14. در هنگام خرید دستگاه های پرس پنوماتیکی حتما به رطوبت گیر پنوماتیک , سیستم های انتقال , جنس فریم , پایه پرس , موتور پنوماتیک و ... دقت کنید و آنها را متناسب با نیاز خود برای شرکت سازنده مشخص کنید.
 15. حتما ظرفیت و تناژ مورد نیاز خود را برای شرکت سازنده مشخص کنید.
 16. اگر نیاز به پرس های پنوماتیک C-Fram دارید حتما اندازه دهانه مورد نیاز را با شرکت سازنده در میان بگذارید.
 17. سیستم های کنترل دستگاه های پرس پنوماتیکی بسیار متنوع هستند. شما بایستی نوع سیستم کنترولی خودرا با توجه به نیاز خود برای شرکت سازنده مشخص کنید.