دستگاه خم لوله

موقعیت شما : صفحه اصلی دستگاه های خم دستگاه خم لوله

شرکتهای ذیل تولید کننده دستگاه های خمدستگاه خم لوله هستند . با نگه داشتن موس روی هر کدام از تصاویر، محصولات دیگر آن شرکت را ملاحظه خواهید . در حال حاضر (52 شرکت) سازنده دستگاه خم لوله ثبت نام شده اند که در هر هفته تعداد آن سازندگان افزایش خواهد یافت. با کلیک کردن روی هر تصویر اطلاعات بیشتر در رابطه با شرکت سازنده دریافت خواهید کرد.

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Amob Group دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Amob Group
Amob Group پرتغال-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Jiangsu Hefeng دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Jiangsu Hefeng
Jiangsu Hefeng چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Winton Machine دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Winton Machine
Winton Machine آمریکا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dural دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dural
Dural ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhang Jiagang Heshun دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhang Jiagang Heshun
Zhang Jiagang Heshun چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Rapid Flow دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Rapid Flow
Rapid Flow هند-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dezhou Yaxing دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dezhou Yaxing
Dezhou Yaxing چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Pedrazzoli دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Pedrazzoli
Pedrazzoli ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Star Technology دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Star Technology
Star Technology ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Ahsanxin دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Ahsanxin
Ahsanxin چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Akyapak دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Akyapak
Akyapak ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Cansa دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Cansa
Cansa ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-CBC دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-CBC
CBC ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Cesur Bend دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Cesur Bend
Cesur Bend ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Crippa دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Crippa
Crippa ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-DYM دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-DYM
DYM چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dese Machine دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Dese Machine
Dese Machine ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Bemato دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Bemato
Bemato ژاپن-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Ercolina دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Ercolina
Ercolina آمریکا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-GAV دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-GAV
GAV آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Gelber_Bieger دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Gelber_Bieger
Gelber_Bieger آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Gmacc دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Gmacc
Gmacc چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Hidrogarne دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Hidrogarne
Hidrogarne اسپانیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-YLCNC دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-YLCNC
YLCNC تایوان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhangjiagang Lantian Machinery دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhangjiagang Lantian Machinery
Zhangjiagang Lantian Machinery چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Jutec دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Jutec
Jutec آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Karmak دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Karmak
Karmak ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Macri دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Macri
Macri ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Sommer دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Sommer
Sommer آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-J.Neu دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-J.Neu
J.Neu آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-PBS دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-PBS
PBS آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Rasi دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Rasi
Rasi آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Anhui Runbang دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Anhui Runbang
Anhui Runbang چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Sahinler دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Sahinler
Sahinler ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Schwarze-Robitec دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Schwarze-Robitec
Schwarze-Robitec آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Simco دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Simco
Simco ژاپن-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-SMI دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-SMI
SMI ایتالیا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-SOCO دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-SOCO
SOCO تایوان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-TLM دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-TLM
TLM چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Thoman دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Thoman
Thoman آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Transfluid دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Transfluid
Transfluid آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-TFS دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-TFS
TFS آمریکا-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Uzma دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Uzma
Uzma ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-YLM دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-YLM
YLM ترکیه-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-ZOPF دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-ZOPF
ZOPF آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-HAN JIE Machinery دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-HAN JIE Machinery
HAN JIE Machinery تایوان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Herber دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Herber
Herber سوئد-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Lang Tube Tec دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Lang Tube Tec
Lang Tube Tec آلمان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhang jiagang Mingfeng Machinery  دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Zhang jiagang Mingfeng Machinery
Zhang jiagang Mingfeng Machinery چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Reliantt دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Reliantt
Reliantt چین-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-CSM دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-CSM
CSM تایوان-flag

دستگاه خم لوله

دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Tugra دستگاه های خم-دستگاه خم لوله-Tugra
Tugra ترکیه-flag

نکات مفید برای خرید دستگاه خم لوله

خمکاری لوله یک فرآیند فلزکاری است که در دو روش محدود و آزاد و به صورت گرمایشی و یا سرمایشی انجام می پذیرد.
از روشهای خمشی محدود مانند "خم کاری پرسی" یا "خم کاری کششی" برای شکل دادن قطعه کار به شکل قالب استفاده می شود. بدنه لوله های مستقیم می توانند با استفاده از ماشین های خم لوله، به صورت اتوماتیک خم شود تا انواع خم های یک یا چندگانه ایجاد شده و قطعه را به شکل دلخواه شکل دهد. این فرایند می توانند برای ایجاد اشکال پیچیده برای انواع مختلف لوله های فلزی و چدنی استفاده شوند. فرآیندهای خم کردن آزاد ، مانند دستگاه های سه غلتکی ، قطعه کار را به صورت سینماتیک شکل می دهند ، بنابراین کانتور خم به هندسه ابزار وابسته نیست.
بهتر است برای خرید حرفه ای و بهینه دستگاه های خم لوله ، شرایط زیر را مورد توجه قرار دهید:
اولین اقدام لازم، تهیه و ارسال درخواست کتبی شما به همراه نقشه های کار از محصول یا محصولات نهایی برای شرکت سازنده دستگاه خم است . در نقشه ارسال شده برای شرکت مورد نظر اطلاعات فنی شامل قطرها ، ضخامت ها، طول قطعه مورد نظر، نوع (درز دار یا بدون درز) و جنس آنها را عنوان کنید. همچنین بهتر است میزان تلرانس خم، شعاع خم، زاویه خم، میزان تلرانس هم محوری (هندسی و وضعیت) مناطق مختلف خم شده و طول خنثی را در نقشه ارسالی لحاظ نمایید.
پس از بررسی درخواست توسط شرکت سازنده دستگاه های خم مورد نظر و تایید آن باید اطلاعات و سفارشات خود را با توجه به پیشنهادات شرکت فروشنده اعلام نمایید. توجه داشته باشید اطلاعات مورد نیاز و خواسته های خود را به صورت کاملا واضح و بدون شبهه برای شرکت سازنده بنویسید.
بازه تغییرات قطر و ضخامت لوله های مد نظر خودرا به منظور بررسی توانمندی دستگاه به همراه دقت و سرعت مورد انتظار خود و میزان حساسیت قطعات تولیدی مشخص کنید.
توجه داشته باشید به طور کلی شعاع خم نباید از 4 برابر قطر خارجی لوله کمتر باشد در غیر این صورت ایراداتی نظیر چروکیدگی، پارگی، دو پهلو شدن و ... مورد تصور خواهد بود.
در صورتی که از لوله های خم شده برای انتقال سیال استفاده می کنید میزان مورد نظر مساحت واقعی محل عبور جریان در قسمت خم شده را محاسبه کرده و برای شرکت مورد نظر ارسال کنید.
تعیین جزئیات بیشتر برای شرکت سازنده ماشین های خم لوله در ساخت دستگاه های خم لوله مورد نظرشما نمود بیشتری دارد:
این اطلاعات می تواند شامل موارد ذیل باشد :

 1. شرایط محیطی محل کار ازجمله میزان رطوبت، تغییرات دمایی، میزان گرد و غبار و مجاورت با دیگر دستگاه های تولید را عنوان کنید.
 2. حداکثر میزان صدای تولیدی دستگاه های خم لوله را بر حسب دسی بل (DB) بنویسید.
 3. بازه حرکتی تغذیه کننده دستگاه خم کن لوله، سرعت، طول حرکت و میزان خطا در طول حرکت را مشخص کنید.
 4. درصورتی که تمایل به اداره ماشین خم لوله به دو صورت دستی و اتوماتیک را دارید به شرکت سازنده اطلاع دهید.
 5. مقدار تلرانس مشخصات ظاهری لوله مانند دو پهلوشدگی، خط و خش، چروکیدگی و ... را عنوان کنید.
 6. درصورتی که تمایل به انجام فرایند تکمیلی بعد از عملیات خم کاری ندارید به شرکت سازنده اطلاع دهید.
 7. نوع تغذیه دستگاه ( دستی یا اتوماتیک) را تعیین کرده و سرعت آن را مشخص کنید.
 8. تمایل خود را برای تعبیه مندریل در دستگاه اعلام کنید . مندریل وسیله ای است که با قرار گرفتن در داخل لوله ها در طول مدت خم، ضمن افزایش کیفیت و دقت کار، از دو پهلو شدن لوله ها جلوگیری می کند. کاهش جزئی سرعت در نرخ تولید و افزایش قیمت دستگاه از معایب استفاده از مندریل است.
 9. اکثر دستگاه های خم از سیستم الکترو هیدرولیکی و یا الکتریکی بهره می برند که می بایست بنا بر نیاز خود آن را مشخص نمایید.
 10. تمایل خود را در بکارگیری سیستم گرمایشی در مخزن روغن هیدرولیک دستگاه خم کن لوله عنوان کنید.
 11. در صورتی که دستگاه خم لوله از سیستم خودکار بهره می برد، برند و مدل سیستم کنترل عددی آن را مشخص کنید. به عنوان مثال می توان از برند های LG, Siemens, ABB, Omron, fanuc استفاده کرد.
 12. بهتر است اطلاعات فنی و برند قطعات پر مصرف، سیم ها، لوله های هیدرولیک، کارگیر ها، ریل ها، برند و مدل موتور ها، بلبرینگ ها، صفحه کلید ها و ... را برای شرکت سازنده ارسال شود.
 13. تمایل خود مبنی بر استفاده از سیستم اتوماتیک برای روغن کاری دستگاه خم را عنوان کنید.
 14. پیشنهاد می شود میزان باری که لوله ها و بست های هیدرولیک می بایست تحمل کنند را عنوان کنید.
 15. نقشه مدار الکتریکی دستگاه، مدار هیدرولیک، لیست قطعات، محل اتصال کابل ها، دفترچه راهنمای تعمیر و نگهداری دستگاه و خطاهای پیش بینی شده آن را از شرکت سازنده دستگاه بخواهید.
 16. توافقات لازم در خصوص خدمات پس از فروش از قبیل حمل، نصب، آموزش، گارانتی تعویض و تعمیر و ... از سوی شرکت سازنده را به صورت کتبی درج کرده و به امضاء طرفین برسد.